سابلیمینال

سابلیمینال چیست؟ امروزه اکثر افراد از وجود ضمیر ناهشیار و نحوه عملکرد آن تا حد زیادی آگاهی دارند و گرایش افراد به ثبت نام در دوره هایی که به شناخت و بهره وری از ضمیر ناهشیار کمک می کنند، مانند خودهیپنوتیزم و برنامه ریزی ضمیر ناهشیار بسیار بیش از دهه های گذشته رو به افزایش […]

سابلیمینال Read More »