انرژی انسانی چیست

انرژی انسانی (مانیه تیزم) چیست ؟ انرژی انسانی شامل دو بخش است : انرژی چی نرم انرژی چی سخت هاله های بدن انسان مربوط به بخش فرکانسی مغز و  تفکر انسان است. خداوند قدرتی در ما نهاده که ما می توانیم با تمرکز بر روی یک شخص یا یک مکان هاله های انرژی خود را […]

انرژی انسانی چیست Read More »