دیپاک چوپرا از انرژی انسانی میگوید

دوره : انرژی انسانی(درمانگر شو) چکیده تکنیک های ۴ مکتب:چی کونگ – مانیه تیسم – انرژی درمانی – هیلینگ. بیدارسازی نیرویی ماورایی در کالبد انسانی فواید و تاثیرات این دوره: خود شفا بخشی و خوددرمانی انرژی درمانی و قدرت شفابخشی دیگران. پاکسازی انرژی های منفی تقویت نیروی حیاتی و داشتن عمر طولانی. پیشگیری از بیماریها […]

دیپاک چوپرا از انرژی انسانی میگوید Read More »